EFOP - 3.2.3 - 17

Széchenyi 2020 - EFOP-3.2.3-17-2017-00061

A projekt címe: "A köznevelés digitális műhelye"

A projekt címe: "A köznevelés digitális műhelye"

A projekt azonosító száma: Széchenyi 2020 - EFOP 3.2.3-17-2017-00061
A projektben résztvevő intézmények:
Bolyky Tamás Általános Iskola
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Újváros Téri Általános Iskola
Vasvár Úti Általános Iskola
Elnyert támogatási összeg (bruttó): 110 millió Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megkezdésének dátuma: 2018. 01. 01.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2021. 06. 30.
A projekt olyan, digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programot valósít meg, amely a bevont 4 köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok digitális felkészültségét, módszertani kultúráját növeli, a mindennapi pedagógiai munkájuk során az IKT-használatukat erősíti.

Kedvezményezett neve: Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma: EFOP 3.2.3-17-2017-00061
A projektben résztvevő intézmények:

  • Bolyky Tamás Általános Iskola
  • Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
  • Újváros Téri Általános Iskola
  • Vasvár Úti Általános Iskola

Projekt címe: A köznevelés digitális műhelye
Elnyert támogatási összeg (bruttó) 110.000.000 Ft
A szerződött támogatás mértéke (%): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt olyan, digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programot valósít meg, amely a bevont 4 köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok digitális felkészültségét, módszertani kultúráját növeli, a mindennapi pedagógiai munkájuk során az IKT-használatukat erősíti. Mindezt a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Továbbá cél, hogy fejlődjön tanulóink matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, problémamegoldó és kreatív kompetenciái, valamint a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-eszközök használatánakbeépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába..


A projekt megkezdésének dátuma: 2018.01.01.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2021.06.30. 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

az Intézményi Digitális Fejlesztési Terv megvalósulásáról(DFT)

Digitális környezet a köznevelésben EFOP-3.2.3-17

>Vasvár Úti Általános Iskola<

>EFOP - 3.2.3. - 17 - 2017 - 00061<

Az elnyert pályázat keretében a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatását, valamint a kreativitás fejlesztésének támogatását újszerű, játékos, interaktív módszerekkel kívántuk megvalósítani. A diákok motiváltabbá váltak ezen innovációk bevezetésével, alkalmazásával. A digitális fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítottunk a fogyatékossággal élő, sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) fejlesztésére, hiányosságuk kompenzálásának megsegítése érdekében.

Olyan digitális értékelési eszközöket alkalmaztunk, amellyel értékelni tudjuk az IKT alkalmazását az intézményünk működése terén, valamint a tanulásra és a tanításra gyakorolt hatását tekintve. Pl.: tesztek, gyakorló tesztek, feladatbankok, eLEMÉR. Szükségesnek tartjuk az IKT használatára vonatkozó értékelési kultúra kialakítását, a digitális módszertani programcsomagok által felkínált lehetőségekkel éltünk.

A programban részt vevő felnőttek és diákok önértékelése az elektronikus tananyagok mérés-értékelési rendszerével valósult meg. Intézményi szintű önértékelés összehasonlító étékelés által, a programban részt vevő, és a programot nem használó kontrollcsoportok között történt.

Pedagógiai programunkba beleépítettük, és megvalósítottuk, hogy a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya a digitális módszertani csomagot használó csoportra vonatkoztatva elérte a 40%-ot a választott tantárgy éves összóraszámához viszonyítva az első teljes tanévtől mérve.

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása a "Problémamegoldás az alsó tagozaton Blue-Bot robotokkal" c. módszertani csomag segítségével valósult meg. A Blue-Bot padlórobot olyan programozható eszköz, amely tanórai és tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazható, célunk volt, hogy ezzel a diákok motiválása és komplex kompetenciafejlesztése (algoritmikus- és logikus gondolkodás fejlesztése, problémamegoldás fejlesztése, kreativitásfejlesztés) egyaránt megvalósuljon. Alsó tagozatos gyermekek számára került kifejlesztésre a Blue-Bot robotcsalád, amely egyre fejlettebb lehetőségek biztosításával támogatja a képességfejlesztés és az informatika összekapcsolását - a gyermekek számára motiváló módon.

Digitális grafikai módszertani programcsomag használatának célja volt a kreatív képességek kibontakoztatása, a képzelőerő fejlesztése, a kreativitás fejlesztése, az alkotó tevékenység erősítése, ez által a motiváció fokozása. A képzelőerő fejlesztése nagymértékben kihat az értelmi képességek pozitív alakulására is.

A tanulók kreativitásának fejlesztése a Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program segítségével valósult meg, mely olyan egyedülálló oktatási programcsomag, amiben a tantárgyi keresztkompetenciák fejlesztése is beépült a tananyagba, így a matematikai, a szövegértési és a természettudományos kompetencia fejlesztésére is megoldást kínál. Interaktív tananyagaival a digitális kompetenciát kívántuk fejleszteni. A sakk a szabályok tudatos és következetes alkalmazásával az algoritmikus gondolkodásra készíti fel a gyerekeket, miközben a logikus gondolkodás és a stratégiai tervezés során a kreativitásuk is kiteljesedhet. Elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése. További céljaink a logikus gondolkodási képesség kialakítása, önálló döntéshozás, összefüggések, globális folyamatok felismerésének fejlesztése, önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása, gyakorlatias szemlélet létrehozása, a kreativitás növelése, a beilleszkedési -, tanulási- és magatartás zavaros (BTM-es) tanulók megsegítse az oktatásba való beilleszkedéshez, memóriafejlesztés.

LEGO® WeDo eszközökkel valósult meg a projektszemléletű ismeretátadás elterjesztése, mely az oktatás megújításának egyik alappillére. Ez azt jelenti, hogy egymástól elszigetelt ismeretelemek megtanítása helyett a valós életre jellemzőbb, problémamegoldó szemléletet részesíti előnyben. Célunk volt, hogy a tanítók projekt feladatokon keresztül, játékos formában ismertessék meg a tanulókat a komplex, elsősorban a környezetismeret, a matematika és az informatika ismeretkörébe köthető feladatmegoldások megtervezésének, végrehajtásának és eredményük bemutatásának módszereivel, valamint megalapozzák az algoritmikus gondolkodás és a korszerű IKT eszközök használatának alapjait. Ezt a célt a LEGO® WeDo 2.0 készlet alkalmazásával tudtuk elérni.

A projekt kapcsán megvalósult implementációt támogató események sikeresen zajlottak le. A nyílt napokon, "workshop" rendezvényein, tantestületi tréningeken szívesen, nagy érdeklődéssel vettek részt a tanulók és a pedagógus kollégák.

A projektbe bevont pedagógusok saját, illetve tanulóik munkájának támogatására digitális segédanyagokat készítettek, amelyet a Nemzeti Köznevelési Portál felületén osztottak meg, (Továbbiakban NKP) tehát kompatibilis tartalomfejlesztés valósult meg. Ehhez elengedhetetlen volt tájékozódni a Portál nyújtotta lehetőségekről, illetve a publikálás feltételeiről.

A projektbe bevont pedagógusok által létrehozott és az NKP-n megosztott digitális óraterv száma bevont pedagógusonként 26 db-ot jelentett. Ez összesen intézményünkben 4 fő bevont pedagógus esetén 104 db.

"A köznevelés digitális műhelye" című projekt képekben

EFOP-3.2.3-17-2017-00061